Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα»


Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ)
που συνδέεται µε τη Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Στόχος  του συγκεκριµένου Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν, δεδοµένου ότι θα
λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους, καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί µε το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  V καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του τρίτου µέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου